Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom

Garancia

Garanciális feltételek

Elállás

a 45/2014.(II.26. ) Korm. rendelet alapján a fogyasztót ( vásárlót ) megillető jogokról.

A fogyasztót megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

---a termék adásvételére irányuló szerződés ( megrendelés ) esetén,

---a terméknek,

---több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

a fogyasztó vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvétel napjától számított 14, azaz tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés ( megrendelés ) napja és az átvételi idő előtt is gyakorolhatja.

A fogyasztó a 45/2014.( II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amit emailen írásban küldhet el a webáruház címére : dianaekszer@gmail.com

 

A fogyasztó a 45/2014.( II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amit emailen írásban küldhet el a webáruház címére : dianaekszer@gmail.com

A fogyasztó elállási nyilatkozata érvényes, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a 14 naptári napon belül elküldi a megadott címre és az elküldés tényét bizonyítja. Az eladó az elállási nyilatkozat megérkezését és érvényességét köteles elektronikusan visszaigazolni.

Az eladó köteles az elállástól való tudomásul vételtől számított 14 naptári napon belül visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a szállítási díjat is. A szállítási díj megtérítése csak az alap szolgáltatás díját jelentheti, emelt díjas szállítási díjak nem téríthetők meg.

Az eladó a visszatérítés módjában köteles a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően visszatéríteni. Ettől eltérni a fogyasztó kérésének és engedélyének tudomásul vételével lehet, de a visszatérítés bármilyen módja esetén a többletköltség a fogyasztót nem terhelheti. Ha a fogyasztó hibás vagy hiányos visszatérítési adatot ad meg, az emiatt bekövetkező késedelem miatt az eladót felelősség nem terhelheti.

Az eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta a visszaküldés tényét. A kettő közül a korábbi időpontot kell az elállás időpontjának tekinteni. Az utánvéttel visszaküldött megrendeléseket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó ha él az elállás jogával, akkor köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak a webáruházban és annak számláján szereplő címre.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét, amit lehetőleg biztonságos és követhető módon kell visszaküldeni.

A fogyasztó az elállási jogának érvényesítése idejéig történő használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha a termék az ő utasítása alapján, az ő kifejezett kérésére állítottak elő.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság.

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. ( II. 26. ) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alkalmazásával készült.

A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a fogyasztó is kijavíthatja illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve ha az indokolt volt vagy az eladó adott okot rá.

 

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legalább két hónapon belül közölni az eladóval. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl a kellékszavatosság is megszűnik. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a fogyasztó a kellékszavatossági igényét érvényesítheti, hat hónap után már köteles a fogyasztó igazolni, hogy a hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság esetén a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság igényét a forgalomba hozatal - szerződés idejétől számított két éven belül érvényesítheti. A termék hibáját az igény érvényesítése esetén a fogyasztó köteles bizonyítani.

Az eladó kizárólag akkor mentesül a termékszavatosság kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a technika és a tudomány jelenlegi állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22. ) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az eladó jótállást nem vállal. Az eladó tevékenységi körébe tartozó órák és ékszerek termékkörbe tartozó termékek esetén a jótállás kötelező 10.000 Ft eladási ár felett. A jótállás időtartama egy év, ezen belül lehet a jótállási igénnyel élni. Ha az eladó a jótállási igény határidőben történő  bejelentésének nem tesz eleget, akkor a jótállási igény még három hónappal meghosszabbodik. A jótállási határidő a termék átvételével kezdődik.

Az eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha az eladó bizonyítja, hogy a hiba az átvétel vagy teljesítés után keletkezett.

Az oldal tetejére